تحلیل و بررسی فیلم مرد تای چی (مبارز تای چی – ۲۰۱۳) همراه با لینک مستقیم فیلم

تحلیل و بررسی فیلم مرد تای چی (مبارز تای چی – ۲۰۱۳) همراه با لینک مستقیم فیلم

ورزش تای چی ورزشی بر مبنای فلسفه تائو بنیان نهاده شده است. تائو به صورت تحت الفظی به “راه” ترجمه شده است و بیشتر آن را به راه طبیعت یا راه بدون مقاومت تعبیر می کنند. تائو یکی از متعالی ترین فسلفه های بشری است که همان طور که استاد بزرگ تائو، تائوتسه اشاره می…

پایان

پایان