۹ موردی که بودا گفت نباید باور کنیم…
|

۹ موردی که بودا گفت نباید باور کنیم…

  سالیان قبل، مردم کالاما دچار سردرگمی و ابهام بزرگی در زندگیشان شدند. آنها در جستجوی بینش و جهان بینی بودند. عارفان، سالکان و زاهدین بسیاری بودند که عمر خود را صرف تعلیم و تربیت انسان کرده بودند و پندها و آموزه های متعددی از ایشان بجا مانده بود؛ اما مردم کامالا تناقض های بسیاری میان…

پایان

پایان