برونفکنی و رویای شفاف _ جدیدترین بررسی های علمی درباره آنها

برونفکنی و رویای شفاف _ جدیدترین بررسی های علمی درباره آنها

آیا برونفکنی واقعیت دارد یا تنها توهمات بصری و ذهنی است؟ پژوهش های اخیر انجام شده در این مورد چه می گویند؟ برونفکنی ، نظریه ی معنوی تجربه ی خارج از کالبد است. اما آیا برونفکنی واقعیت دارد؟ آیا برونفکنی نوعی از رویای شفاف است؟ برای شکاکان، برونفکنی، به خاطر فقدان شواهد فیزیکی مستقیم، مقوله…

پایان

پایان