ژنتیک شخصیت _ آیا شخصیت به طور ژنتیکی کد گذاری شده است؟

ژنتیک شخصیت _ آیا شخصیت به طور ژنتیکی کد گذاری شده است؟

شاید تحقیقات ژنتیکی پرطرفدار چند صد سال گذشته ثابت می کند که ما بیشتر شبیه والدین خودمان هستیم تا این که شبیه به چیزی که باور می کنیم باشیم. ظهور زمینه ی ژنتیک شخصیت و رفتاری، بینش های جالبی را در زمینه ی ژنتیک شخصیت ما برملا کرده است. معلوم می شود شخصیت به طور…

پایان

پایان