کنجکاوی و اشتیاق درونی چیست و چرا باید آنرا دنبال کنیم؟
|

کنجکاوی و اشتیاق درونی چیست و چرا باید آنرا دنبال کنیم؟

چرا باید کنجکاوی خود را دنبال کنید؟ با توجه به شغل و شیوه ی زندگی، مردم برای دنبال کردن اشتیاق تان، پند و اندرزی را به شما ارائه می دهند. ممکن است حرف مردم قابل اطمینان باشد، اما چه اتفاقی می افتد اگر ندانید که شور و اشتیاق درونی خودتان به سمت و سوی چیست؟…

پایان

پایان