باورهای محدودکننده چگونه زندگی ما را نابود می کنند؟

باورهای محدودکننده چگونه زندگی ما را نابود می کنند؟

باورهای محدودکننده همان اعتقادات درونی هستند که ما را از انجام بسیاری از کارها باز می دارند. ما باور هایی را از دوران کودکی مان بدوش می کشیم. ما باورهایی را در مورد رسم و سنت های روزهای تعطیل و راه درست تا کردن یک ورق را در ذهنمان حمل میکنیم. با تماشای والدین، معلمین…

پایان

پایان