اصل ها و فرع ها یا “درس مهم توجه به آنچه مهم است!”
|

اصل ها و فرع ها یا “درس مهم توجه به آنچه مهم است!”

یکی از بزرگ ترین درس ها نه فقط در زندگی معنوی که در زندگی مادی این است که بدانیم چه چیزی جزء اصول و در نتیجه مهم است و چه چیزهایی فرعی است. همه ما آرزوهای بزرگی در سر داریم اما اغلب فراموش می کنیم که زندگی از همین روزهای پی در پی که بی…

پایان

پایان