چرا مدرسه عمر و استعداد ما را تباه می کند؟!
|

چرا مدرسه عمر و استعداد ما را تباه می کند؟!

چرا هیچ یک از ما از مدرسه و درس خواندن دل خوشی نداشتیم؟ چرا عده ای از روشنفکران بر این باورند که مدارس، نه تنها کاربردی نیستند و نقص بزرگی در سیستم های آموزشی وجود دارد، بلکه عمر و استعدادهای کودکان در آنها به هدر می رود؟! ویدئوی زیر بسیار آگاهی بخش و تاثیرگذار است…

پایان

پایان