۱۰ آموزه کنفسیوس که اولویت های زندگی تان را زیر و رو میکند!

۱۰ آموزه کنفسیوس که اولویت های زندگی تان را زیر و رو میکند!

در طول زمان افراد بسیار با استعدادهای مختلفی داشته ایم که بسیاری از آموزه های خود را به نسل های جوان منتقل کرده اند. فیلسوف های باستان آموزه های قابل توجهی دارند که امروزه این آموزه ها در جامعه مدرن کاربرد دارند. یکی از معروف ترین فیلسوفان باستان، معلم چینی و  نظریه پرداز سیاسی معروف…

۱۸ نقل قول جاودانه از حکیم کنفوسیوس که حتما باید بخوانید!

۱۸ نقل قول جاودانه از حکیم کنفوسیوس که حتما باید بخوانید!

۱۸ درس جاودانه از حکیم چینی، کنفوسیوس من همیشه از مطالعه ی نقل قول هایی که متعلق به روشن ترین ذهن های جهان هستند، لذت می برم. نقل قول ها می توانند درس های ارزشمندی را به سالک و رازورز، در مسیر معنوی اش ارائه دهند و به او در جهت یافتن شادی و آرامش…

پایان

پایان