اولیه

اسم مستعار

phoenix

ثانوی

سن

۲۱

حیطه علائق یا تخصص ها

آگاهی, خودشناسی, روانشناسی و فراروانشناسی

رنک و مدال
Rank: در جستجوی استاد

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.