Ghazaleh.sh

  • Ghazaleh.sh و تصویر پروفایل LIDALIDA حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

  • Ghazaleh.sh یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

    “منیت شما نقابی است که کودک درونتان بر چهره می زند. اما ذات کودک درون شما، جامه ی بی آلایشی است که خود برترتان را آراسته می کند . این بازی خلقت است، هدف این نیست که از بازی فرار کنیم بلکه حداقل باید یاد بگیریم چگونه با شناخت ظرفیت کامل خود، برای سعادتمان بازی کنیم. این جوهره ی ادراک است.”  مت کان

  • Ghazaleh.sh تصویر پروفایل خود را تغییر داد در حال حاضر