فیلم معناگرای سفر به غرب +زیرنویس فارسی
| |

فیلم معناگرای سفر به غرب +زیرنویس فارسی

فیلم ” سفر به غرب ” یا “Journey to the west”، سفر درونی انسان بسوی کمال را نشان میدهد. در این راه بایستی بر شیاطین درون که همان نفسانیات کنترل نشده، ضعف ها و تاریکی های درون است غلبه کرد و از آنها توانایی هایی ساخت که در مسیر کمال به کمک انسان بیایند. ”…

پایان

پایان