راز دوایر مزارع (حلقه های کشتزار) – Crop Circles
|

راز دوایر مزارع (حلقه های کشتزار) – Crop Circles

از بین تمام پدیده های ماورائی و غیر قابل اثبات، همیشه دوایر مزارع نظر مرا به خود جلب کرده است. چرا که به نظرم برای سایر پدیده های به اصطلاح ماورائی می شود توضیحی آورد اما حلقه های کشتزار همچنان پس از گذر سالیان ورای درک و تکنولوژی ما قرار دارند. در صورتی که با…

پایان

پایان