یکپارچگی معنوی چیست؟ چگونه می توان به آن دست یافت؟

یکپارچگی معنوی چیست؟ چگونه می توان به آن دست یافت؟

یکپارچگی معنوی چیست؟ همگی ما میبایست درس هایی را که در زندگی میاموزیم به صورت یکپارچه دریافت کنیم. در غیر این صورت این مفاهیم به ندرت در ذهن و مغز ما باقی می مانند. برای مثال تجربه ارزشمند دریافت الهامات درونی اگر با یکپارچه سازی آنچه می آموزیم همراه نباشد به فراموشی سپرده خواهد شد…

پایان

پایان