همچون کرگدن تنها سفرکن – گفتاری از بودا

همچون کرگدن تنها سفرکن – گفتاری از بودا

چوب را از برای هرآنچه زندگی می کند کنار بگذار با آن هیچ کس را میازار به کردار کرگدن تنها سفر کن. از همراهی، محبت زاید از محبت، رنج. چون این زهر را که از محبت برمی تراود ببینی، به کردار کرگدن تنها سفر کن. با دلسوزی یاران یکرنگ مرد، با دلی در بند، غافل…

پایان

پایان