فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

فواید و خطرات کندالینی یوگا چیست؟

در این مقاله، سادگورو به شما می آموزد که کندالینی یوگا چه جنبه های خوب و بدی دارد. هم چنین او به بررسی این که چگونه باید به این فرایند درونی قدرتمند با حداکثر مسئولیت و احترام نزدیک شد، می پردازد. سادگورو به ما می گوید که کندالینی چه چیزی است و فرآیند کندالینی یوگا…

پایان

پایان