نکاتی برای تقویت بصیرت درونی و زدودن رسوبات کلسیمی غده پینه آل

نکاتی برای تقویت بصیرت درونی و زدودن رسوبات کلسیمی غده پینه آل

همان طور که می دانید، برای هر چاکرا در کالبد فیزیکی ارگان خاصی را متصور می شوند. برای مثال چاکرای قلب در ناحیه قلب قرار دارد و جایگاه چشم سوم در غده پینه آل یا صنوبری مغز است. سلامت و کارکرد صحیح هر چاکرا با سلامت اندام فیزیکی مربوطه در ارتباط است و بروی هم تاثیر…

پایان

پایان