دنیای بدون پول چه شکلی ست؟

دنیای بدون پول چه شکلی ست؟

پول مشوق  بسیار قدرتمندی در جهان مدرن است. حتی در بیشتر اوقات می توان گفت که ضروری است، اما نیازی ساخته دست بشر است. در واقع اغلب ما برای پول زندگی می کنیم، در حالیکه برای زندگی سالم و رضایت بخش بر روی زمین به پول نیاز نداریم. ساختار کنونی جوامع بر تبادل مداوم پول استوار…

پایان

پایان