فواید علمی و معنوی دودافشانی و اسپند
|

فواید علمی و معنوی دودافشانی و اسپند

مطالعات علمی نشان داده اند که دود کردن اسپند، فوایدی بیشتر از “دفع ارواح خبیث” دارد! قطعا شما هم بارها در مراسمات و خانه ها، دودافشانی یا دود کردن اسپند را از نزدیک دیده اید و یا خودتان اقدام به این کار کرده اید. در کشور ما باورهای قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه دود کردن اسپند،…

پایان

پایان