چله، شب میلاد ایزد خورشید شاد باد!

چله، شب میلاد ایزد خورشید شاد باد!

نام ایزد مهر، ایزد خورشید، در میان هندیان باستان، ایرانیان باستان و رومیان باستان مشهور بوده و پرستندگان بسیاری داشته است. در میان اقوام دیگر با نام هایی نظر شَمَش، سُل، اوتو، آشور، هوروس، اوک و… تجلی یافته است. در اندیشه های زروانی گفته می شود هنگامی که زروان (خدای زمان)، اورمزد (خدای خیر) و…

پایان

پایان