در سال جدید چه آرزوهایی داشته باشیم – پیام تبریک مدیر + 10 پست برتر سال 95

در سال جدید چه آرزوهایی داشته باشیم – پیام تبریک مدیر + 10 پست برتر سال 95

سال جدید بهترین زمان برای نو شدن ذهن هاست. بهترین زمان برای تابش نور بر تاریکی های انباشته شده در روان ماست. هنگام آگاهی و معرفت است. در کنار خانه تکانی ها چه خوبست که گرد و روبی از ذهن ها و افکارمان بزداییم و دانش و عرفان را بار دیگر به درون خود راه…

پایان

پایان