چرا قانون جاذبه برای همه کار نمی کند و چه کنیم که قانون راز برای ما کار کند؟
| |

چرا قانون جاذبه برای همه کار نمی کند و چه کنیم که قانون راز برای ما کار کند؟

آیا شما هم از کسانی هستنید که با قانون راز آشنایید و سعی کرده اید آن را در زندگی روزمره تان بکار ببرید اما موفق نبوده اید؟ یا آنطور که فکر میکردید این قانون نتوانسته زندگی شما را متحول کند؟ احتمالا علتش این است که از یکی از مهم ترین گام ها در برآوردن آرزوها…

پایان

پایان