مقاومت در برابر تغییر به چه معناست و راهکارهای رهایی از آن کدامند؟

مقاومت در برابر تغییر به چه معناست و راهکارهای رهایی از آن کدامند؟

مقاومت در برابر تغییر یکی از مسائلی که همواره انسان مدرن را آزار می دهد، مقاومت ما در برابر تغییراتی است که در حال وقوع می باشد. در روزگاری که هر روز تکنولوژی، شیوه جدیدی برای زندگی در اختیارمان قرار میگیرد، ما تقریبا در همه موارد منفعلانه مجبور به پذیرش و بروز شدن با تغییرات…

پایان

پایان