7 روز 7 چالش _ چالش دوم _ کمک به پاکسازی طبیعت

7 روز 7 چالش _ چالش دوم _ کمک به پاکسازی طبیعت

?۷ چالش، ۷ روز آخر سال با راستمرد? #چالش دوم ?کمک به پاکسازی طبیعت منشأ پاک ترین انرژی های دریافتی انسان طبیعت پاک و بکر است. برای تکمیل این چالش باید به تنهایی یا با دوستان خود به طبیعت نزدیک بروید و زباله های روی زمین را جمع آوری کرده و از آنجا خارج کنید….

پایان

پایان