معنای نمادین اجزای سفره هفت سین در ایران باستان

معنای نمادین اجزای سفره هفت سین در ایران باستان

ایرانیان باستان با باور به اهمیت و تمایز برخی اعداد و نمادها نظیر عدد هفت، آیین نوروزی خود را برگزار می کردند و هفت عنصر نمادین را بر خوان نوروزی یا سفره هفت‌سین‌ شان قرار می‌دادند. این خوان رنگارنگ را ایرانیان در روزهای پایانی اسفند می‌آرایند تا آغاز بهار را جشن بگیرند. افراد خانواده در…

نمادپردازی خوان هفت سین

نمادپردازی خوان هفت سین

نوروز، رستاخیز جهان، نیرو گرفتن خورشید، روشنایی و افزایش روز و ناتوانی و کوتاه شدنِ شب و تیرگی و سرما است. نوروز، جشن باستانی ما ایرانیان، به منزله ی بزرگداشت بهار و خورشید است. یکی از رسم و راه های بنیادین و پایدار نوروز، گستردن خوانی آیینی است که آنرا سفره هفت سین می نامیم. هفت…

پایان

پایان