7 روز 7 چالش _ چالش سوم شاد کن تا شاد شوی

7 روز 7 چالش _ چالش سوم شاد کن تا شاد شوی

?۷ چالش، ۷ روز آخر سال با راستمرد? #چالش سوم ? شاد کن تا شاد شوی در علوم خودشناسی و روانشناسی ثابت شده که بخشش، بالاترین حد شادی و رضایت را برای ما انسانها به ارمغان می آورد. برای کامل کردن این چالش، باید حداقل ۳ نفر از اطرافیان یا افرادی که امروز با آنها…

پایان

پایان