7 پیشگویی جورج اورول در کتاب 1984 که امروزه به حقیقت پیوسته است

7 پیشگویی جورج اورول در کتاب 1984 که امروزه به حقیقت پیوسته است

جورج اورول نویسنده انگلیسی ، که کتاب 1984 از کارهای جاودان اوست ، هرچند او را بیشتر برای کتاب قلعه حیوانات میشناسند. او عضوی از جامعه فابین ها بوده که جزو تشکل های سوسیالیستی انگلستان در زمان خود ، به عنوان یکی از ابزار جهانی سازی بوده است. لفظ جهانی سازی شاید نتواند به خوبی…

پایان

پایان