نمادپردازی خوان هفت سین

نمادپردازی خوان هفت سین

نوروز، رستاخیز جهان، نیرو گرفتن خورشید، روشنایی و افزایش روز و ناتوانی و کوتاه شدنِ شب و تیرگی و سرما است. نوروز، جشن باستانی ما ایرانیان، به منزله ی بزرگداشت بهار و خورشید است. یکی از رسم و راه های بنیادین و پایدار نوروز، گستردن خوانی آیینی است که آنرا سفره هفت سین می نامیم. هفت…

پایان

پایان