تحلیل روانشناختی از علل سگ آزاری اخیر مربی سگها (هشدار: حاوی فیلمی ناراحت کننده از این رفتار این مربی)

تحلیل روانشناختی از علل سگ آزاری اخیر مربی سگها (هشدار: حاوی فیلمی ناراحت کننده از این رفتار این مربی)

خیلی ها می پرسند چرا؟ با اینکه روح همه ی ما هنگام مواجهه با چنین اتفاقاتی آزرده می شود, لکن واقعیت قابل گریز نیست و باید به آن پرداخت. عموماً ۲ تا ۳ درصد از افراد هر جامعه ای به صورت بالینی دچار سادیسم (دیگر آزاری) هستند, یعنی از آزار دیگران لذت می برند چرا…

پایان

پایان