توضیحات آقای کاظم پور در مورد مقارنه نادر مشتری-زحل و مراقبه گروهی آن
|

توضیحات آقای کاظم پور در مورد مقارنه نادر مشتری-زحل و مراقبه گروهی آن

توضیحات آقای کاظم پور در مورد مقارنه نادر مشتری-زحل مقارنه مشتری و زحل مقارنه ایست که هر 20 سال یکبار رخ میدهد. اما در این مقارنه معمولی این دو سیاره به هم بسیار نزدیک می شدند ولی در مقارنه امسال یعنی 21 دسامبر 2020 یا همان اول دی 1399 در این مقارنه این دو سیاره…

پایان

پایان