مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آیین کهن ایرانی با راستمرد

برخی به اشتباه تصور می کنند که زرتشتیان آتش پرست بودند اما آنها در واقع بخاطر خاصیت سوزانندگی و پاک کنندگی آتش، این عنصر را پاک و یکی از بهترین جلوه های خداوند می دانستند و بدان احترام می گذاشتند. مراسم چهارشنبه سوری مراسم تقدیس و تکریم این عنصر پاک است که در آن به…

پایان

پایان