همزمانی ماه سرخ، ماه گرفتگی و ابَر ماه کامل 30 دی 1397 + مراقبه رایگان ماه کامل

همزمانی ماه سرخ، ماه گرفتگی و ابَر ماه کامل 30 دی 1397 + مراقبه رایگان ماه کامل

در روز یکشنبه 30 دی 97 ( 20 ژانویه 2019 ) بار دیگر ابَر ماه کامل را در آسمان شب شاهد هستیم. این پدیده که یک همزمانی نادر بین ابرماه کامل و ماه گرفتگی کامل است، آخرین ماه گرفتگی کامل تا سال 2021 خواهد بود. ماه قرمز هنگام ماه گرفتگی، هنگامی که کم کم سایه‌ی…

پایان

پایان