یک حقیقت ساده از ماهاراج جی

یک حقیقت ساده از ماهاراج جی

یک حقیقت ساده! همواره امیدوار بودم که از ماهاراج جی آموزه های سری ای دریافت کنم. ولی هنگامی که از او می پرسیدم چطور روشنیده شوم؟ پاسخ می داد همه را دوست داشته باش. به همه خدمت کن. خدا را به خاطر داشته باش. یا به مردم خوراک بده. و هنگامی که می پرسیدم چطور…

پایان

پایان