هفت تغییری که یک تاثیر ماندنی و بادوام در زندگی به جای می گذارد

هفت تغییری که یک تاثیر ماندنی و بادوام در زندگی به جای می گذارد

۷ نیروی یک تغییر ماندنی و بادوام مقاله ی زیر نتیجه ی بررسی هزاران مطالعه ی علمی و معتبر است. ۱. نردبان دوپایه علم می گوید که تمرکز بر روی قدم های کوچک، شانس بهتری برای موفقیت به شما می دهد. با این وجود حتی زمانی که مردم از چنین چیزی آگاهی دارند، برای بارها…

پایان

پایان