بختک یا فلج خواب چیست؟ تفاوت آن با خلسه و برونفکنی چیست؟

بختک یا فلج خواب چیست؟ تفاوت آن با خلسه و برونفکنی چیست؟

بختک یا فلج خواب چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟ شاید شما هم در خواب دچار حالتی شده باشید که حرکت و تنفس برایتان دشوار شده و احساس کنید موجودی در حال فشار آوردن به شماست. عده ای، ادعا میکنند که این موجودی به نام بختک است که شما را آزار می…

پایان

پایان