نواهای سفر روشنیدگی با شعر کلاغ سپید (+فایل صوتی)
|

نواهای سفر روشنیدگی با شعر کلاغ سپید (+فایل صوتی)

شعر کلاغان تمثیل بشر امروز است که سر به زندگی مادی و خواب و خوراک داده و آزادگی و جستجوی خود به دنبال حقیقت را از یاد برده است. شعر با زبانی تند زنجیر شدن کلاغ ها به زندگی زمینی و فراموشی پروازشان را به باد انتقاد می گیرد. همچینن در این شعر از اسطوره…

پایان

پایان