اشعار: چاووشی- اخوان ثالث

اشعار: چاووشی- اخوان ثالث

به‌سان رهنوردانی که در افسانه‌ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوبدست خیزران در مشت، گهی پر گوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می‌پویند                             [ما هم راه خود را می‌کنیم آغاز.                      ***                                                     سه ره پیداست.  نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی که‌ش نمی‌خوانی بر…

پایان

پایان