آن سیاه چاله منم که از همه دنیا بدرم!

آن سیاه چاله منم که از همه دنیا بدرم!

“به استاس تونه که این حس را به من یادآوری کرد” زندگی، جاده ی طولانی و پر پیچ و خم و با کج و معوج های بسیار. سفری طولانی همراه با فراموشی. فراموش میکنی از کجا و برای چه آمده ای و هدفت از این زندگی چیست. اما یک روز در یک بزنگاه، شاید با…

پایان

پایان