معنویت واقعی چیست؟
| |

معنویت واقعی چیست؟

در این کلیپ استاد کاظم پور به افرادی پاسخ می دهند که علوم معنوی و خودشناسی را غیر ضروری و سر کاری می دانند. همچنین ایشان در این کلیپ معنویت واقعی را تعریف و اهمیت آن در زندگی امروزه را بازگو می کنند.

انسداد معنوی چیست و چگونه باید از آن عبور کرد؟

انسداد معنوی چیست و چگونه باید از آن عبور کرد؟

هر کدام از ما انسان ها منحصر به فرد هستیم ولی با این حال از وجوه مشترکی نیز برخوردار می باشیم. یکی از جنبه های مشترک وجودی ما اینست که همه ی ما به نوعی موجوداتی روحانی و معنوی هستیم. تقریبا تمام ما با پدیده های انکار ناپذیر روحی در طول زندگیمان مواجه شده ایم….

پایان

پایان