درون‌ نگری چیست؟ تفسیر درون نگری از دیدگاه فلسفه و روانشناسی

درون‌ نگری چیست؟ تفسیر درون نگری از دیدگاه فلسفه و روانشناسی

درون‌ نگری چیست؟ درون‌ نگری (Introspection) در وهله اول از نظر معنایی واژه‌ ای ابهام‌ آمیز به نظر می‌ رسد اما به طور کلی می‌توان گفت درون‌ نگری فرایندی خودخواسته است که در آن فرد نظاره‌گر درون خود است و بدین طریق می‌تواند از افکار، احساسات و انگیزه‌هایی که چشم‌انداز درونی او را می‌سازند آگاه شود و بر این افکار و رفتار تا حدی تسلط یابد و یا آن‌ها را تغییر دهد. درون‌ نگری از دیدگاه فلسفی از…

پایان

پایان