دنبال کردن رویاها آنقدرها هم احمقانه نیست!

دنبال کردن رویاها آنقدرها هم احمقانه نیست!

دنبال کردن رویاها احمقانه نیست! گاهی اوقات رویاپردازی های بلندپروازانه می شوند. گاهی آرزوهای ما برای داشتن یک زندگی عالی و برخورداری از امکانات فراوان، ممکن است خیلی بعید به نظر برسد. با این حال مهم نیست در کدام قسمت از مسیر قرار دارید، هرگز اجازه ندهید افکارتان شما را به بیهوده بودن رویاها متقاعد…

پایان

پایان