انسان های حساس به انرژی و قدرت های ناشناخته آنها

انسان های حساس به انرژی و قدرت های ناشناخته آنها

انسان های حساس به انرژی از چه ویژگی هایی برخوردار هستند؟ انسان های حساس به انرژی با خود می پندارند که توانایی شان برای احساس انرژی های درونی افراد دیگر در یک مکان، یک نفرین است. اما تحقیقی که اخیرا در این باره انجام شده است نشان می دهد که این افراد از توانایی های…

پایان

پایان