۷ پیشگویی جورج اورول در کتاب ۱۹۸۴ که امروزه به حقیقت پیوسته است

۷ پیشگویی جورج اورول در کتاب ۱۹۸۴ که امروزه به حقیقت پیوسته است

جورج اورول نویسنده انگلیسی ، که کتاب ۱۹۸۴ از کارهای جاودان اوست ، هرچند او را بیشتر برای کتاب قلعه حیوانات میشناسند. او عضوی از جامعه فابین ها بوده که جزو تشکل های سوسیالیستی انگلستان در زمان خود ، به عنوان یکی از ابزار جهانی سازی بوده است. لفظ جهانی سازی شاید نتواند به خوبی…

پایان

پایان