تنها شجاعان زندگی را به مبارزه می طلبند

تنها شجاعان زندگی را به مبارزه می طلبند

حوادث نامنتظره و ناگوار در زندگی هر انسانی رخ می دهند و معمولا زمانی اتفاق می افتند که خداوند و کائنات به روش های مختلف برای ما نشانه فرستاده اند ولی ما آنها را نادیده گرفته ایم. در این زمان خداوند انسان را به چالش و مبارزه می طلبد تا با سرنوشتش روبرو شود و…

پایان

پایان