18 نقل قول جاودانه از حکیم کنفوسیوس که حتما باید بخوانید!

18 نقل قول جاودانه از حکیم کنفوسیوس که حتما باید بخوانید!

18 درس جاودانه از حکیم چینی، کنفوسیوس من همیشه از مطالعه ی نقل قول هایی که متعلق به روشن ترین ذهن های جهان هستند، لذت می برم. نقل قول ها می توانند درس های ارزشمندی را به سالک و رازورز، در مسیر معنوی اش ارائه دهند و به او در جهت یافتن شادی و آرامش…

پایان

پایان