چگونه کالبد اثیری خود را درمان کنیم؟

چگونه کالبد اثیری خود را درمان کنیم؟

درمان کالبد اثیری چگونه برای ما انجام پذیر است؟ کالبد اثیری یکی از بدن های ماست که مانند جسم مان، نیاز به درمان و رسیدگی دارد. کالبد اثیری در عالم اثیری (اختری) زندگی می کند و بعد متافیزیکی ما را تشکیل می دهد. درمان کالبد اثیری، بخشی مهم در تمرینات معنوی می باشد. فواید درمان…

پایان

پایان