چگونه ندای روح را از بین هیاهو و تله های ایگو تشخیص دهیم؟

چگونه ندای روح را از بین هیاهو و تله های ایگو تشخیص دهیم؟

چگونه ندای روح مان را از بین هیاهو و تله های ایگو تشخیص دهیم همان‌طور که در مقاله های قبلی گفته ایم، ایگو بازتاب آن چیزهایی است که فکر می‌کنیم درباره خودمان می‌دانیم. همان ماسکی است که از کودکی و در طی زمان بر اساس معیارهای متفاوت (جامعه، خانواده و…) برای خود ساخته‌ایم. پس ایگو…

پایان

پایان