تفسیر معنای واژه گورو (استاد) و تفاوت آن با معلم

تفسیر معنای واژه گورو (استاد) و تفاوت آن با معلم

گورو در سانسکریت دو معنا دارد اول کسی که دارای دانش خاصی است و دوم خیلی سنگین. ولی خیلی سنگین به چه معناست؟ آیا منظور این است که گورو از لحاظ وزنی سنگین است؟ یا شخص خیلی محترمی است؟ معلم معنوی چه کسی است؟ درواقع برای جواب دادن به این سؤال اول باید معنای معلم…

پایان

پایان