۷ روز ۷ چالش _ چالش اول پاکسازی شبکه های اجتماعی

۷ روز ۷ چالش _ چالش اول پاکسازی شبکه های اجتماعی

? ۷ چالش، ۷ روز آخر سال با راستمرد? #چالش اول ?پاکسازی شبکه های اجتماعی برای کامل کردن این چالش، باید از تمامی کانال ها و گروه های تلگرامی که در یک ماه اخیر از آن استفاده نکرده اید و برایتان سودی نداشته خارج شوید. در صورتیکه از شبکه های اجتماعی دیگر هم استفاده میکنید…

پایان

پایان