معنای نمادین اجزای سفره هفت سین در ایران باستان

معنای نمادین اجزای سفره هفت سین در ایران باستان

ایرانیان باستان با باور به اهمیت و تمایز برخی اعداد و نمادها نظیر عدد هفت، آیین نوروزی خود را برگزار می کردند و هفت عنصر نمادین را بر خوان نوروزی یا سفره هفت‌سین‌ شان قرار می‌دادند. این خوان رنگارنگ را ایرانیان در روزهای پایانی اسفند می‌آرایند تا آغاز بهار را جشن بگیرند. افراد خانواده در…

پایان

پایان